1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Етичен кодекс на ICF

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”

(Приет с решение по т. 7 от Протокол от заседанието на Общото събрание, състояло се на 4 ноември 2010 г.; на основание чл. 9, ал. 2 от Устава на “Ай Си Еф България” Етичният кодекс на “Ай Си Еф България” съответства  на Етичния кодекс на Международната коуч федерация)

 

ЧАСТ ПЪРВА:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КОУЧИНГА

 

Раздел І

Определение

 

1.Коучинг

Коучингът е партньорство с клиенти в процес, който провокира размисъл и творчество и ги вдъхновява да развиват своя личен и професионален потенциал.

 

2. Професионално коучинг взаимоотношение

Професионално коучинг взаимоотношение има, когато коучингът включва бизнес споразумение или договор, определящи отговорностите на всяка от страните.

 

3. Професионален коуч от Международната коуч федерация

Всеки професионален коуч от Международната коуч федерация се съгласява  да практикува основните професионални коучинг компетенции и се заклева да е отговорен по силата на Етичния кодекс на Международната коуч федерация.

За да се изяснят ролите в коучинг взаимоотношението, често се налага да се направи разграничение между клиент и спонсор. В повечето случаи клиентът и спонсорът са едно и също лице и поради това са наричани  „клиент”. За яснота и с цел разграничение между двете, обаче, Международната коуч федерация определя тези роли както следва:

4. Клиент

„Клиентът” е лицето/ лицата, които са коучвани.

 

5. Спонсор

„Спонсорът” е физическо или юридическо лице (включително негови представители), които заплащат коучинг услугите и/или организират предоставянето им на клиента.

 

Във всички случаи договорите за коучинг услуги трябва ясно да установяват правата, ролите и отговорностите както на клиента, така и на спонсора, когато те не са едно и също лице.

 

ЧАСТ ВТОРА

СТАНДАРТИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Въведение: Професионалните коучове на Международната коуч федерация се стремят да се държат по начин, който се отразява положително върху професията коуч, отнасят се с уважение към различните подходи в коучинга и съзнават, че са обвързани от приложимите закони и правила.

 

Раздел І

Професионално поведение – общи положения

 

Като коуч поемам задължение:

1.         Да не правя каквито и да са публични изказвания, които не отговарят на истината или са подвеждащи по отношение на предлаганото от мен в качеството ми на коуч; да не правя неверни твърдения в каквито и да са писмени документи, свързани с професията на коуча, със сертификацията и акредитацията ми, с Международната коуч федерация и с „Ай Си Еф България”.

2.         Да посочвам ясно и конкретно моята коучинг квалификация, експертиза, опит, сертификация и акредитация от Международната коуч федерация.

3.         Да признавам и уважавам усилията и приноса на другите и да не ги преиначавам и представям като свои. Съзнавам, че нарушението на този професионален стандарт може да е основание за това трети страни да търсят правата си по съдебен път.

4.         Винаги да се стремя да осъзнавам моите лични предизвикателства и въпроси, които може да накърняват, да са в конфликт или да възпрепятстват качеството на работа ми като коуч или професионалните ми коучинг взаимоотношения. Когато фактите и обстоятелствата налагат, своевременно да търся професионална подкрепа и да определям действието, което ще предприема, включително, ако е уместно, временно да преустановя или да прекратя коучинг взаимоотношението/ята.

5.         Да съобразявам поведението си с Етичния кодекс на Международната коуч федерация и на „Ай Си Еф България” във всички обучения по коучинг и дейности по менторство на коучове и наблюдение на коучове.

6.         Компетентно, честно и в рамките на признатите научни стандарти и съответните насоки по темата да провеждам проучвания и изследвания и да съобщавам за тях. Да извършвам изследвания с необходимото съгласие и одобрение на участниците в тях, и с подход, който ги защитава от потенциална вреда. Да извършвам дейностите, свързана с проучването в съответствие с изискванията на всички приложими закони на държавата, в която се провежда проучването.

7.         Да поддържам, съхранявам и се разпореждам с всякакъв вид документация, която е създадена по време на моя коучинг бизнес по начин, който гарантира поверителността, сигурността и защитата на личните данни и информация, и е съобразен с приложимите закони и споразумения.

8.         Да използвам данните за контакти на членовете на Международната коуч федерация и в частност на „Ай Си Еф България” (електронни адреси, телефонни номера и т.н.) само по начин и до степен, разрешени от Международната коуч федерация и в частност от” Ай Си Еф България”.

 

Раздел ІІ

Конфликт на интереси

 

Като коуч поемам задължение:

9.         Да се стремя да избягвам конфликт на интереси и потенциален конфликт на интереси и открито да предоставям информация за подобни конфликти; да предлагам да си правя самоотвод при възникване на такъв конфликт.

10.      Да разкривам пред клиента и/или неговия/нейния спонсор всякакви очаквани възнаграждения от трети страни, които ще платя или ще получа в случай, че даден клиент ми е препоръчан или аз препоръчам клиент на друг специалист.

11.      Да разменям на бартерен принцип услуги, стоки или друго непарично възнаграждение само когато това няма да накърни коучинг взаимоотношението.

12.      Да не се възползвам съзнателно по никакъв начин – лично, професионално или в парична форма, от взаимоотношението коуч-клиент, освен под формата на заплащане, както е записано в коучинг споразумението.

 

Раздел ІІІ

Професионално поведение с клиенти

 

Като коуч поемам задължение:

13.      Да не подвеждам умишлено или да правя лъжливи твърдения за това какво моят клиент и спонсор ще получат от коучинг процеса или от мен като коуч.

14.      Да не давам информация или съвети, за които ми е известно или съм убеден, че са подвеждащи или лъжливи, на потенциални мои клиенти или спонсори.

15.      Да имам ясни споразумения или договори с моите клиенти и спонсори и да зачитам всички договори, сключени в контекста на професионалните коучинг взаимоотношения.

16.      Да разяснявам внимателно и да се стремя да гарантирам, че преди или по време на първоначалната среща с моя потенциален клиент и/или спонсор, те разбират естеството на коучинга, естеството и ограниченията на поверителността, финансовите параметри и всякакви други условия на коучинг споразумението или коучинг договора.

17.      Да отговарям за поставянето на ясни, уместни, адекватни и съобразени с културата на клиента граници, от  които ще се ръководят всякакви физически контакти, които  може да имам с моите клиенти и/или спонсори.

18.      Да не се сближавам сексуално с когото и да е от настоящите ми клиенти и/или спонсори.

19.      Да уважавам правото на клиента да прекрати коучинг взаимоотношението в който и да е момент от процеса на коучинг, което е предмет на коучинг споразумението или договор; да бъда бдителен/а за сигнали, че клиентът вече няма полза от коучинг взаимоотношението.

20.      Да насърчавам клиента и/или спонсора да направи промяна и да наеме друг коуч, ако съм убеден, че клиентът или спонсорът ще бъдат по-добре обслужени от друг коуч или ще се възползват по-добре от друг ресурс.

21.      Да предлагам на моя клиент да търси услугите на други професионалисти, когато е необходимо или уместно.

 

Раздел ІV

Конфиденциалност Защита на личното пространство и информация

Като коуч поемам задължение:

 

22.      Да поддържам най-строгото ниво на поверителност по отношение на каквато и да е информация отнасяща се до всеки клиент и/или спонсор. Да не предоставям информация за клиентите и/ или спонсорите, освен ако не съм задължен със закон, или въз основа на ясна и точна договореност с тях.

23.      Да имам ясно споразумение за обмена на коучинг информацията между коуча, клиента и спонсора.

24.      Когато съм в ролята на обучител, да изясня политиката на конфиденциалността на обучаващите се коучове.

25.      Да гарантирам, че други коучове и лица, с които имам договорни отношения в услуга на моите клиенти и техните спонсори в качество, което е регулирано или със заплащане или на доброволен принцип, са наясно с клаузите на коучинг споразуменията и договорите и спазват Етичния кодекс на Международната коуч федерация, по-специално стандартите по Част втора, Раздел ІV „Поверителност/Защита на личното пространство и информация”, както и Етичния кодекс на Международната коуч федерация, доколкото е приложимо.

 

ЧАСТ ТРЕТА

ЕТИЧНА КЛЕТВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОУЧ ФЕДЕРАЦИЯ

 

Като професионален коуч в Международната коуч федерация аз припознавам и съм съгласен да зачитам етичните и юридическите си задължения към моите коучинг клиенти и/или спонсори, колеги и към обществеността като цяло.

Заклевам се да спазвам Етичния кодекс на Международната коуч федерация и да практикувам тези стандарти с тези, които коучвам.

Ако наруша тази клетва, или която и да е част от Етичния кодекс на Международната коуч федерация, давам своето съгласие Международната коуч федерация по своя преценка да ме държи отговорен/а за стореното.

Съгласен/а съм, че за каквото и да е нарушение нося отговорност пред Международната коуч федерация, включително санкции като прекратяване на членството ми в Международната коуч федерация, и/или отнемане на моята акредитация от Международната коуч федерация.

 

Етичният кодекс на Международната коуч федерация е одобрен от Комисията по етика и стандарти на Международната коуч федерация на 30 октомври 2008 г. и от Борда на директорите на Международната коуч федерация на 18 декември 2008 г.