1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Индивидуален коучинг

Коучинг е името на една комплексна методология, когато коучът работи с клиента си по пригоден за целта начин. По време на коучинг процеса, работим да засилим възможностите и способностите на клиента и да отстраним неговите / нейните трудности.

Понеже всички сме различни, има положения които лесно се разрешават от някой , а други не могат да се преодолеят. Коучът помага на клиента да осъзнае възможностите си и да изгради усещане за темите, където може да има нужда от външна помощ.Стараем се да постигнем незабавна, по възможност измерима промяна по време на коучинг процеса, тоест да има резултат от работата ни.

Кога да си помислим за коучинг?

Коучинга е разумно да се използва при всяко положение, когато на индивида му предстои или е в промяна. Той може също да бъде един възможен изход, когато една задача или едно решение изискват повече време или причиняват повече стрес от колкото е очаквано.

Такива типични положения са на пример: назначението, липсата на някои мениджърски умения, нужда то нови умения, самотността на мениджъра и подготовката за бъдеща мениджърска роля. Той също е полезен при промяна на културата (чуждестранен мениджър в България или български в чужбина), при завращането след майчинство, по време на бизнес или организационни промени и при бърн-аут или в периода на запознаването.

Естествено и коучингът не е всемогъщо решение. Ако индивида има някакъв недостатък в знанията си, ако искаме да го/я научим, искаме да приеме някакво знание, което има системност, ползвайте обучения, консултация или други форми за образование.

Коучинг процесът се състои от коучинг сесии. Едно заседание трае 60-90 минути, а един процес съдържа 8-10 сесии. Коучът и коучито се срещат максимум един път в седмицата, и поне един път в месеца. Поредицата от сесии обикновено не превишава шест месеца.Възползваме се от различни методи по време на сесиите, нашите клиенти играят роли, правят визуализации, дискусии и даже коучинг-сянка.

Нашите статии по коучинг в интернет (на унгарски): HR portál и Coachszemle.

Ако желаете да научите повече за нашите услуги или да получите оферта, молим да се свържете с нас.