1. Egyéni és team-coaching

    Egyéni és team-coaching

  2. Mentorcoaching

    Mentoring

  3. HR és szervezetfejlesztés

    Szervezetfejlesztés

  4. Kompetencialabor

Az ICF etikai kódexe

Preambulum

Az ICF elkötelezett a coaching szakma kiválóságának fenntartásában és elterjesztésében. Ezért az ICF elvárja a tagjaitól és az akkreditált coachoktól (coachok, coach-mentorok, coaching szupervízorok, coach trénerek vagy tanulók), hogy tartsák magukat az etikai viselkedés  elemeihez: hozzáértéssel végezzék feladatukat és hatékonyan integrálják az ICF alap-kompetenciákat  a munkájukba.

Az ICF alap értékeinek és az ICF coaching definíciójának a szellemében az Etikai kódex megfelelő iránymutatásokkal,  elszámoltathatósággal  és  betartandó viselkedési  szabályokkal szolgál minden ICF tag és ICF által akkreditált coach számára, aki elkötelezi magát, hogy követni fogja az itt következő ICF Etikai kódex előírásait:

 

Első rész: A coaching fogalma

Coaching: A coaching az ügyféllel való partneri együttműködés egy olyan gondolat-ébresztő, provokáló és kreatív folyamatban, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is.

ICF coach: az ICF professzionális coach vállalja azt is, hogy az ICF által meghatározott alap coach-kompetenciák alapján gyakorolja szakmáját, és kötelezőnek tartja magára nézve az ICF Etikai Kódexét.

Professzionális coaching kapcsolat: professzionális coaching kapcsolatról van szó, amennyiben a coachingról megálapodás (beleértve szerződéseket is) születik, amely meghatározza a felek felelősségét.

Szerepek a coaching kapcsolatban: a coaching kapcsolat szerepeinek tisztázása érdekében gyakran szükség van arra, hogy megkülönböztessük az ügyfelet és a megbízót. Legtöbbször az ügyfél és a megbízó ugyanaz a személy és ezért együttesen mint ügyfélről beszélünk róla. Az azonosíthatóság céljából azonban az ICF a következőképpen határozza meg ezt a két szerepet:

Ügyfél: Az ügyfél a coacholt személy(eke)t jelenti.

Megbízó: A megbízó az a szervezet (beleértve annak képviselőit is), amely a coaching szolgáltatást fizeti és/vagy szervezi. A coaching megállapodásban minden esetben – amennyiben nem egyazon személyről van szó – egyértelműen meg kell határozni az ügyfél és a megbízó jogait és kötelezettségeit.

Tanuló: A „tanuló” olyan valaki, aki beiratkozott egy coach(ing)-képző tréningre, vagy dolgozik egy coaching szupervízorral, vagy coach mentorral annak érdekében, hogy megtanulja a coachong folyamatot, vagy javítsa és fejlessze a coaching készségét.

Érdekellentét: Egy helyzet, amelyben egy coach-nak olyan mértékben van magán, vagy személyes érdekeltsége van  olyan mértékben, amely befolyásolhatja a hivatalos kötelességének teljesítésében, mint coach.

Második rész: Az ICF etikus magatartás normái

 

Első szakasz: a professzionális magatartásról általában

Coachként:

1. Minden kapcsolatban, interakcióban - beleértve a coach-képző tréninget, a coach mentoringot és a coach szupervízor kapcsolatokat is - az ICF Etikai kódex-nek megfelelően viselkedek.

2. Kötelezem magam, hogy mihelyt tudomást szerzek, tapasztalom az etikai alapelvekbármilyen aktuális, vagy lehetséges megsértését, akár engem, akár másokat érint, megfelelő lépéseket teszek a coach-csal, trénerrel, vagy coach mentorral és/vagy értesítem az ICF-et erről.

3. Kommunikálom az ezen kód által megfogalmazott kötelezettségekett és felhívom a figyelmét ezekre mindazoknak, akiknek szükségük van arra, hogy tisztában legyenek velük, beleértve szervezeteket, munkavállalókat, szponzorokat, coachokat és másokat.

4. A szakmai tevékenységemben tartózkodom jogtalan megkülönböztetéstől, beleértve a kor, faj, nemi orientáció, etnikai, sz(a)exuális orientációjú, vallási, nemzeti eredeti jellegű, vagy fogyatékossághoz kötődő megkülönböztetéseket.

5. Szóbeli és írásbeli kijelentéseimben igaz és pontos kijelentéseket teszek arról, amit ajánlok, mint coach, a coaching szakmáról és az ICF-ről.

6. Pontosan határozom meg a coaching kvalifikációmat, a szakértelmemet, tapasztalatomat, elvégzett tréningjeimet, bizonyítványaimat és ICF akkreditációimat.

7. Elismerem és megbecsülöm mások hozzájárulását és csak a saját anyagaimról állítom, hogy én készítettem őket. Értem, hogy ennek a szabálynak a megsértése harmadik fél által kezdeményezhetőjogi eljárást vonhat maga után.

8. Minden esetben igyekszem felismerni a sajátszemélyes témáimat, amelyek ronthatják a coaching teljesítményemet, vagy a coaching folyamatomat, konfliktusban lehetnek ezekkel, vagy zavarhatják ezeket. Kélslekedés nélkül szakmai segítséget fogok keresni és meghatározom az akciótervet, beleértve annak meghatározását is, hogy vajon a coaching kapcsolat(ok) felfüggesztése, vagy befejezése a megfelelő lépések közé tartozik-e, ha a tények és körülmények ezt szükségszerűvé teszik.

9. Elismerem, hogy az ICF Etikai kódex vonatkozik a coaching ügyfelekkel, coach-okkal, tanulókkal, mentoráltakkal és szupervízorokkal való kapcsolatomban.

10. Kutatásokat kompetensen, becsületességgel, az elismert tudományos szabványok és alkalmazható tárgyi útmutatásokat figyelembevévevezetek és beszámolok róluk. A kutatásomat a résztvevők szükséges beleegyezésének és hozzájárulásánaka birtokában végzem, olyan megközelítéssel, amely védeni fogja a résztvevőket minden lehetséges kártól. Az összes kutatási tevékenységemet a kutatás célországának alkalmazható jogszabályainak megfelelően végzem.

11. Olyan módon tárolom, tartom karban és semmisítem meg a készített jegyzeteket, dokumentumokat, beleértve az elektronikusan rögzített file-okat és beszélgetéseket, amely biztosítja a titoktartást, biztonságot és a személyes adatok védelmét és megfelel az alkalmazható jogszabályoknak és megállapodásoknak.

12. Az ICF kapcsolati információkat (email címek, telefonszámok, stb.) csak az ICF által engedélyezett módon és terjedelemben használom fel.

 

Második szakasz: érdekellentétek

Coachként: 

13. Igyekszem tudatában lenni minden tényleges vagy lehetséges érdekellentétnek. Minden ilyen érdekellentétet nyilvánosságra hozok és felajánlom a visszalépésemet, ha egy érdekellentét jelentkezik.

14. Tisztázom a szerepeket belső coachok számára, meghatározom a kereteket és áttekintem az érdekeltekkel az olyan érdekkonfliktusokat, amelyek jelentkezhetneka coaching és más funkciók, szervezeti szerepek között jelentkezhetnek.

15. Ügyfelem és a megbízó(k) tudomására hozok minden olyan várható anyagi juttatást, amelyet harmadik féltől kaphatok, vagy harmadik félnek juttathatok az ügyfél ajánlásainak eredményeként.

16. Kiegyensúlyozott coach/ügyfél kapcsolatban dolgozom, az ellenszolgáltatás formájától függetlenül.

 

Harmadik szakasz: Professzionális magatartás az ügyfelekkel

Coachként:

17. Etikusan beszélek arról, amit igaznak tartok a coaching folyamat potenciális értékéről, vagy magamról, mint coach-ról az ügyfelek, a leendő ügyfelek vagy a megbízók számára

18. Körültekintően beszélek róla és igyekszem biztosítani, hogy az első találkozó előtt a coaching ügyfelem és a szponzor(ok) megértsék a coaching természetét, a titoktartás természetét és határait, a pénzügyi megállapodást és a coaching megállapodás minden egyéb vonatkozását.

19. A coaching kapcsolat megkezdése előtt biztosítom, hogy legyen egy világos coaching szolgáltatási megállapodás az ügyféllel és a megbízókkal és hogy ennek a megállapodásnak az értelmében végezzem a munkámat. Ez a megállapodás minden résztvevő szerepét, kötelességeit és jogait tartalmazza.

20. Enyém a felelősség, hogy tudatában legyek és állítsak világos, megfelelő és kultúrálisan érzékeny határokat, amelyek kormányozzák a fizikai vagy egyébinterakciókat, amelyek létrejöhetnek az ügyféllel és a megbízóval kapcsolatban.

21. Elkerülök minden romantikus vagy szexuális kapcsolatot az aktuális ügyféllel, vagy szponzorokkal, vagy tanulókkal, vagy szupervízorokkal. Továbbá, figyelek bármilyen potenciális szexuális közelségre a felek között, beleértve az én segítőimet, asszisztensemet és megfelelő lépéseket kezdeményezek az ilyen esetekben, vagy lezárom a megbízási jogviszonyt annak érdekében, hogy biztonságos környezet jöjjön létre.

22. Tiszteletben tartom az ügyfél jogát arra, hogy a folyamat bármelyik pontján megszakítsa a folyamatot, a megállapodás előírásainak megfelelően. Éberen figyelelek olyan jelekre, amelyek szerint a coaching kapcsolat értéke változik.

23. Bátorítom az ügyfelet és a megbízót, hogy kezdeményezzenek változtatást, ha azt hiszem, hogy az ügyfél, vagy a megbízó érdekét egy másik coach, vagy egy másik erőforrás jobban tudná szolgálni és javaslom az ügyfélnek mások szakmai szolgáltatását, ha szükségesnek, vagy megfelelőnek tartom ezt.

 

Negyedik szakasz: titoktartás, személyes adatok védelme

Coachként:

24. A legszigorúbb titoktartással kezelem ügyfeleimre és megbízóimra vonatkozó összes információt, hacsak máshogy nem rendeli jogszabály.

25. Egyértelmű megállapodást kötök a coachingról szóló információk coach, ügyfél és megbízó közötti átadásáról.

26. Világos megállapodásom van, amikor coach-ként, coach-mentorként, coaching szupervízorként, vagy trénerként működöm mind az ügyféllel és a megbízóval, tanulóval, mentorálttal, vagy szupervízióban lévővel a feltételekről, amelyek között a titoktartás nem tartható meg (például illegális múködés, érvényes bírósági végzés vagy idézés szerint, vagy valószínűsíthető veszély kockázata önmaga, vagy mások ellen, stb) és biztosítom, hogy mind az ügyfél és a megbízó, a tanuló, a mentorált, vagy szupervízióban lévő önnáló akaratából és tudatosan írásban egyetért a titoktartásnak ezen korlátaival. Amikor ésszerűen azt hiszem, hogy a fenti körülmények közül egy is fennáll, akkor szükség lehet arra, hogy értesítsem az érintett hatóságot.

27. Megkövetelem mindenkitől, aki nekem dolgozik az ügyfél támogatásában, hogy tartsák magukat az ICF Etikai kódexéhez.

 

Ötödik szakasz: Folyamatos fejlődés

Coachként:

28. Kötelezem magam a szakmai készségem folyamatos és állandó fejlesztésére.

 

Harmadik rész: Az ICF etikai eskütétele

ICF professzionális coachként kijelentem és fogadom, hogy coaching ügyfeleimmel és megbízóimmal, munkatársaimmal és a nyilvánossággal szemben fennálló etikai és jogi kötelezettségeimet tiszteletben tartom. Fogadom, hogy az ICF Etikai Kódexében foglaltakat betartom, és a gyakorlatban alkalmazom azoknál, akiket coacholok, tanítok, mentorálok vagy szupervízolok.

Vállalom, hogy amennyiben az etikai esküt vagy az ICF Etikai Kódexének bármely rendelkezését megszegem, úgy az ICF saját belátása szerint felelősségre vonhat. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Etikai Kódex bármilyen megszegéséért az ICF által történő felelősségre vonás következményekkel, így például az ICF tagságom és/vagy az ICF akkreditációm törlésével is járhat.